Regulamin Serwisu Aribo

Dowiedz się więcej na temat tego jak świadczymy
nasze usługi zarówno dla aplikacji
mobilnej jak i webowej.

rules

Правила та умови українською мовою доступні тут

Terms and Conditions in English are available here.

§1  Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i Operatorem Serwisu i Aplikacji jest spółka Aribo sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000809526, NIP: 8133825123, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Serwisu i Aplikacji, w tym treści oraz Usług oferowanych przez Operatora.
3. W niniejszym Regulaminie zostały określone rodzaje Usług oraz zakresy i warunki ich świadczenia, a także zasady zawierania Umów z Operatorem.
4. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości korzystania z treści i Usług Użytkownikom naruszającym lub nieakceptującym postanowień Regulaminu, a także naruszającym w jakikolwiek sposób interesy Operatora lub innych Użytkowników. Ocena wystąpienia powyższych niepożądanych zachowań pozostaje w gestii Operatora.
5. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejszy Regulamin, nie możesz korzystać z Usług świadczonych przez Operatora.

§2 Definicje

1. Poprzez definicje zawarte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:

1) Aplikacja – (aplikacja mobilna) oprogramowanie, którego właścicielem jest Operator, działające na urządzeniach przenośnych Użytkowników, takich jak telefony komórkowe, smartfony, laptopy czy tablety;
2) Aribo – oznacza Operatora Serwisu i Aplikacji znajdującej się pod adresem www.aribo.app czyli spółkę z siedzibą w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000809526, NIP: 8133825123, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, dalej także jako Operator;
3) Cennik – zestawienie przedstawiające w sposób porównawczy wysokość opłat i ich zakres przedmiotowy; Cennik udostępniany jest w Serwisie i Aplikacji;
4) Dziecko – każda osoba fizyczna, nieposiadająca zdolności do czynności prawnych (poniżej 13 roku życia);
5) Gracz – Użytkownik biorący udział w Kampanii;
6) Kampania – konkursy, zawody, loterie promocyjne, ankiety, gry i podobne akcje promocyjne organizowane przez Organizatora Kampanii za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji, które mogą być wykonane jako zestaw powiązanych lub oddzielnych zadań (działań);
7) Konto – jest to indywidualny profil Użytkownika tworzony w Serwisie i Aplikacji podczas pierwszego logowania;
8) Konto Firmowe – Konto założone przez Użytkownika organizującego Kampanie;
9) Konto Konsumenta – Konto założone przez Użytkownika będącego Konsumentem;
10) Konsument – osoba fizyczna będąca Użytkownikiem, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji;
11) Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) oraz art. 43[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
12) Organizator Kampanii – Aribo i/lub partner biznesowy Aribo, Użytkownik posiadający Konto Firmowe, który organizuje Kampanię;
13) Oszustwo – każde działanie Użytkownika, sprzeczne z przepisami prawa, Regulaminem, regulaminami Kampanii lub zasadami współżycia społecznego, które może zmienić lub wpłynąć na końcowy wynik Kampanii;
14) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu i Aplikacji;
15) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta w Serwisie i Aplikacji na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
16) Strony – strony internetowe posiadane lub prowadzone przez Operatora;
17) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, w związku z korzystaniem z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji;
18) Usługi – usługi oferowane przez Operatora w ramach Serwisu, wskazane i zdefiniowane w § 5 Regulaminu.
19) Użytkownik – Konsument i/lub Przedsiębiorca korzystający z Serwisu i Aplikacji poprzez korzystanie Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji, przeglądanie zawartości czy kontakt z Operatorem;
20) Zawartość – tekst, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzykę, filmy wideo, kombinacje audiowizualne, komunikację, funkcje interaktywne, wszelkiego rodzaju dzieła autorskie oraz informacje lub inne materiały, które są generowane, dostarczane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Serwisu, w tym Zawartość Użytkownika i Zawartość Usługi.
21) Zawartość Usługi – każda Zawartość dostarczoną przez Aribo, która ma być dostępna za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji.
22) Zawartość Użytkownika – każda Zawartość dostarczana przez Użytkownika Usługi, która ma być udostępniona za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji.

§3  Polityka Prywatności

Aribo zaprojektowało Usługi tak, aby umożliwić Użytkownikowi interakcję we współdzielonych światach gier zmieszanych z informacjami z rzeczywistego świata. Aby świadczyć Usługi, Aribo przetwarza dane osobowe i informacje o Użytkownikach. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Prywatności dostępne są na stronie internetowej www.aribo.app.

§4 Użytkownicy uprawnieni do korzystania z Serwisu i Aplikacji

1. Z Usług świadczonych przez Aribo za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji mogą korzystać zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
2. W przypadku Konsumentów – Użytkownikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Osoby fizyczne pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, mogą korzystać z Serwisu i Aplikacji w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Korzystanie z Serwisu oraz korzystanie z Usług, wymaga zgody opiekuna prawnego. Opiekun prawny musi wyrazić zgodę na zawarcie Umowy i korzystanie z Usług najpóźniej do momentu zawarcia Umowy. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z uzyskaniem zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim.
4. Dzieci nie mogą korzystać z Usług świadczonych przez Operatora.
5. Organizator Kampanii zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii wiekowej, co każdorazowo jest wskazane w regulaminie Kampanii.

§5 Usługi

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Aby móc korzystać z Usług świadczonych przez Operatora, Użytkownik musi przejść procedurę rejestracji Konta, posiadać dostęp do urządzenia mobilnego i połączenia internetowego. Lista obsługiwanych urządzeń mobilnych oraz minimalne warunki instalacji Aplikacji są zdefiniowane na naszej stronie internetowej dostępnej pod adresem www.aribo.app/suporteddeivices.
3. Serwis pełni funkcję narzędzia umożliwiającego m.in. organizowanie Kampanii oraz uczestniczenia w nich. Serwis umożliwia Użytkownikowi interakcję we współdzielonych światach gier zmieszanych z informacjami z rzeczywistego świata.
4. Operator w ramach Serwisu i Aplikacji świadczy następujące Usługi na rzecz Użytkowników posiadających status Konsumenta:

1) przeglądanie, udostępnianie i porównywanie Zawartości;
2) udział w Kampanii;
3) gromadzenie punktów lojalnościowych w portfelu
4) umożliwia wymianę punktów lojalnościowych zgromadzonych w aplikacji Aribo na prezenty lojalnościowe według parametrów ustalonych przez dane Przedsiębiorstw, w ramach którego te punkty były zdobywane.
5) możliwość dodawania Przedsiębiorstw posiadających konto firmowe w serwisie Aribo do obserwowanych ( Obserwowane Firmy)
6) możliwość definiowania kategorii czy innych parametrów kampanii, którymi Konsument może być zainteresowany ( Obserwowane Kampanie)
7) powiadamianie o Obserwowanych Kampaniach (czyli spełniającej kryteria ustalone przez Konsumenta)
8) powiadomienie o nowych kampaniach, wiadomościach itp. Udostępnionych przez Obserwowaną Firmę

5. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika posiadającego status Konsumenta są bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Udział w Kampaniach zamkniętych, jest odpłatny, przy czym opłata ta jest uiszczana na rzecz Organizatora Kampanii, nie na rzecz Operatora. Warunki udziału w takich Kampaniach określa odrębny regulamin Kampanii.
7. Szczegółowe warunki posiadania Konta Firmowego reguluje odrębna umowa zawarta z Operatorem.
8. Operator umożliwia Użytkownikom posiadającym status Przedsiębiorcy otwarcie na 14 dni bezpłatnego konta testowego, dzięki któremu można zapoznać się z funkcjonalnościami Serwisu i Aplikacji. Po upływie 14 dni Przedsiębiorca musi wybrać i wykupić abonament, w przeciwnym wypadku Konto zostanie zamknięte.
9. Operator nie odpowiada za poprawność i legalność Kampanii. Operator udostępnia tylko narzędzie do przeprowadzenia Kampanii. Użytkownik dobrowolnie i na własne ryzyko przystępuje do wybranej przez siebie Kampanii. Oprócz niniejszego Regulaminu, każda Kampania będzie posiadać wewnętrzny regulamin Kampanii oraz politykę prywatności. Regulamin będzie zawierał szczegółowe informacje i kryteria, jakie musi spełniać Użytkownik, w tym minimalny wiek Użytkownika. Regulamin Kampanii zostanie bezpłatnie udostępniony Użytkownikowi na Stronie Serwisu i Aplikacji.
10. Przed przystąpieniem do Kampanii Użytkownik zobowiązany zapoznać się i zaakceptować regulaminem Kampanii oraz politykę prywatności. Użytkownik uczestnicząc w Kampanii podlega zarówno niniejszemu Regulaminowi, jak i regulaminowi Kampanii, które są integralną częścią Regulaminu.

§6 Rejestracja Konta

1. Z Usług świadczonych przez Operatora, może korzystać Użytkownik, który dokonał procedury Rejestracji. Rejestracja umożliwia założenie Konta.
2. Użytkownik rejestrując Konto oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
3. W Serwisie dostępne będą dwa rodzaje Kont – Konto Konsumenta i Konto Firmowe, dostępne dla Przedsiębiorców.
4. Rejestracja możliwa jest za pomocą opcji dostępnej w Aplikacji lub za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.aribo.app.
5. W trakcie Rejestracji Użytkownik podaje następujące dane:

1) Użytkownik będący Konsumentem:

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) datę urodzenia
e) hasło.

2) Użytkownik będący Przedsiębiorą:

a) imię i nazwisko, (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną: nazwę – firmę, nr NIP i – o ile posiada oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji),
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) adres zamieszkania i/lub prowadzenia działalności gospodarczej.
e) NIP

6. Użytkownik, podając dane podczas Rejestracji, oświadcza, iż podane dane są prawdziwe. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za kompletność i prawdziwość podanych danych podczas Rejestracji oraz korzystania z Serwisu.
7. Na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail wysłana zostanie wiadomość z prośbą o weryfikację danych. Po pozytywnej weryfikacji danych przez Użytkownika, w Aplikacji lub na stronie internetowej wyświetli się potwierdzenie dokończenia procesu Rejestracji, po czym Użytkownik będzie mógł zalogować się na Konto.
8. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zostaje zawarta Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem o świadczenie Usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.
9. Adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym jest powiązany z Kontem i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług, w tym wysyłania powiadomień i komunikatów.
10. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu e-mail.
11. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą identyfikatora – loginu oraz hasła. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek tego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu przez osobę trzecią.
12. W przypadku zmiany podanych w trakcie Rejestracji danych, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji.
13. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego aktywnego Konta. W przypadku utworzenia przez Użytkownika więcej niż jednego aktywnego Konta, Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich pozostałych Kont.
14. O każdym nieautoryzowanym użyciu Konta Użytkownik niezwłocznie powiadomi Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: admin@myaribo.com
15. Założenie i prowadzenie Konta przez Konsumenta jest bezpłatne.
16. Założenie Konta Firmowego przez Przedsiębiorcę jest płatne na zasadach określonych w Cenniku, dostępnym na stronie internetowej www.aribo.app. Przedsiębiorca może uzyskać 14 dniowy, bezpłatny dostęp do Konta testowego. Po tym okresie Przedsiębiorca musi wykupić wybrany przez siebie pakiet.

§7  Usunięcie lub zawieszenie Konta

1. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia (zamknięcia) Konta lub zablokowania możliwości korzystania z treści i Usług, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia, Użytkownikom:

1) naruszającym postanowienia Regulaminu;
2) naruszającym w jakikolwiek sposób interesy Operatora Serwisu i Aplikacji, innych Użytkowników bądź osób trzecich, w tym przez zachowania bezprawne, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
3) podejrzanym o nadużycia, Oszustwa lub niewłaściwe wykorzystywanie treści lub Usług, a także inne bezprawne działania związane z Kontem Użytkownika;
4) których Konta były nieaktywne przez okres trwający dłużej niż 12 miesięcy – w tym przypadku Operator powiadomi wcześniej Użytkownika o zamiarze dokonania określonej czynności, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany podczas Rejestracji).

2. Ocena wystąpienia powyższych niepożądanych zachowań pozostaje w gestii Operatora.
3. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym momencie bez podania przyczyny odwiedzając centra pomocy Aplikacji poprzez opcję samodzielnego usunięcia Konta lub poprzez wysłanie wiadomości z prośbą o usunięcie Konta na adres e-mail admin@myaribo.com z zastrzeżeniem, że wówczas musi to nastąpić poprzez adres e-mail, którym Użytkownik posługiwał się w momencie Rejestracji Konta. Usunięcie Konta jest tożsame z rezygnacją z Usług Operatora i rozwiązaniem Umowy.

§8 Zobowiązania

1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Operatora.
2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

1) korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
2) korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności i własności mienia) i ich praw własności intelektualnej, a także wszelkich innych praw i ogólnie przyjętych zasad postępowania;
3) dbania o bezpieczne otoczenie podczas gry, w tym m.in. Użytkownik zobowiązuje nie grać podczas kierowania pojazdem lub w innych sytuacjach, które stwarzają lub mogą stwarzać zagrożenie dla samego Użytkownika, jak i dla innych osób trzecich;
4) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji jedynie w zakresie własnego użytku (tzw. dozwolonego użytku) z wyłączeniem celów prowadzenia działalności gospodarczej – zapis ten dotyczy wyłącznie Konsumentów;
5) szanować innych Graczy i nie przeszkadzać im w wykonywaniu zadań zawartych w Kampanii poprzez usuwanie lub niszczenie prawdziwych przedmiotów i markerów używanych w konkurencji, w tym nie oszukiwać;
6) przekazywać prawdziwe, rzetelne i kompletne dane, które nie będą wprowadzać w błąd Operatora, Organizatorów Kampanii lub innych Użytkowników;
7) utrzymywać bezpieczne i odpowiednie relacje z Użytkownikami, a także innymi osobami w świecie rzeczywistym;
8) niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia (lub możliwości naruszenia) ich praw lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem Serwisu i Aplikacji. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: admin@myaribo.com

3. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usuwania wszelkich treści, w tym informacji, zdjęć, grafik, video, Feedbacków i innych materiałów, które uzna za sprzeczne
z przepisami obowiązującego prawa, naruszające dobre obyczaje lub też niezgodne
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownikowi zabrania się ingerowania w jakikolwiek sposób w treść i wygląd Serwisu i Aplikacji. Ponadto zabrania się Użytkownikowi:

1) gromadzić, przechowywać lub udostępniać jakichkolwiek danych osobowych innych Użytkowników Serwisu i Aplikacji bez ich wyraźnej zgody;
2) wyodrębnić, usuwać lub indeksować Usługi lub Zawartość Serwisu i Aplikacji (w tym informacje o Użytkownikach lub Kampanii);
3) korzystać z Usług i Zawartości lub jakiejkolwiek ich części w sposób niedozwolony na podstawie niniejszego Regulaminu, w tym między innymi:
a) zbierać elementy lub zasoby w Serwisie i Aplikacji w celu sprzedaży;
b) świadczyć usługi w Serwisie i Aplikacji w zamian za uzyskanie jakichkolwiek korzyści majątkowych i niemajątkowych, w tym pieniężnych;
c) sprzedaży, odsprzedaży lub najmowania Konta Użytkownika w Serwisie i Aplikacji;
4) próbować uzyskać nieuprawniony dostęp lub przeszukiwać Serwis, Zawartość lub pobierać Zawartość z Usług przy użyciu jakiejkolwiek technologii lub środków innych niż te dostarczone przez Aribo lub inne ogólnie dostępne przeglądarki internetowe stron trzecich (w tym bez ograniczeń oprogramowanie do automatyzacji, boty, pająki, gąsienice, narzędzia do eksploracji danych lub hacki, narzędzia, agenci, silniki lub urządzenia dowolnego rodzaju);
5) próby rozszyfrowania, dekompilacji, demontażu lub inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania wykorzystywanego do świadczenia Usług lub dostarczania Zawartości w ramach Serwisu i Aplikacji;
6) omijać, usuwać, dezaktywować, dekodować lub w inny sposób obchodzić wszelkie środki technologiczne wdrożone przez Aribo, któregokolwiek z dostawców Aribo lub jakąkolwiek inną stronę trzecią (w tym innego Użytkownika) w celu ochrony Usług lub Zawartości;
7) używać, wyświetlać, odtwarzać lub powielać Usługi lub jakikolwiek element indywidualny w ramach Usług świadczonych przez Operatora, nazwę, znak towarowy, logo lub inne informacje zastrzeżone przez Aribo lub układ i projekt dowolnej strony lub Aplikacji, której właścicielem i operatorem jest Aribo, bez wyraźnej pisemnej zgody Aribo;
8) zamieszczać, publikować, przekazywać jakiejkolwiek Zawartości, która narusza, sprzeniewierza lub narusza prawa wynikające z prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej, tajemnicę handlową Operatora, naruszające przepisy prawa, w tym dobra osobiste, prawo do wizerunku, jakiekolwiek prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego;
9) zamieszczać, publikować, przesyłać lub przekazywać wszelkie nieocenzurowane treści i zdjęcia (takie jak bluźnierstwo, wyeksponowane intymne części ciała, pornografia, treści obraźliwe dla religii/uczuć politycznych, treści obraźliwe wobec osoby lub instytucji)
10) próbować badać, skanować lub testować podatność dowolnego systemu Aribo, sieci lub usługi, lub naruszać wszelkie środki bezpieczeństwa lub uwierzytelniania;
11) używać jakichkolwiek meta-tagów lub innych ukrytych tekstów lub metadanych wykorzystujących znak towarowy, logo, adres URL lub nazwę produktu Aribo sp. z o.o. bez wyraźnej pisemnej zgody Aribo;
12) ingerować lub próbować ingerować w dostęp jakiegokolwiek Użytkownika, Operatora lub sieci, w tym bez ograniczeń, wysyłanie wirusa, przeciążenie, zalanie, spamowanie poczty elektronicznej;
13) usuwać, przesłaniać lub w jakikolwiek sposób zmieniać atrybucje, ostrzeżenia lub linki pojawiające się w Serwisie i Aplikacji;
14) naruszać obowiązujących przepisów prawa lub zachęcać lub umożliwiać innym osobom wykonywanie powyższych czynności.

5. Operator zastrzega sobie również prawo do dochodzenia wyrównania szkód, które wynikną w związku z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika reguł określonych w niniejszym Regulaminie. Powyższe niezależne jest od mogącej zaktualizować się w takich wypadkach po stronie nieprzestrzegającego odpowiedzialności cywilnej wobec podmiotów trzecich jak i odpowiedzialności karnej.
6. Chociaż Aribo nie jest zobowiązany do monitorowania dostępu lub korzystania z Usług lub Zawartości, ani do przeglądania lub edytowania jakiejkolwiek Zawartości Użytkownika, mamy prawo to zrobić w celu poprawnej realizacji Usług, zapewnienia zgodności z niniejszym Regulaminem oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do dowolnej Zawartości, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad wynikających z niniejszego Regulaminu. Operator może usunąć wszelką Zawartość, którą uzna za nieakceptowalną lub naruszającą Regulamin. Operator ma prawo do zbadania naruszeń niniejszego Regulaminu lub postępowania, które ma wpływ na świadczone Usługi.
8. Operator może również konsultować i współpracować z organami ścigania oraz udostępniać dane osobowe Użytkowników i innych osób naruszających przepisy prawa.
9. Każda próba zakłócenia lub ingerencji w Usługi świadczone przez Operatora, w tym podważanie lub manipulowanie legalnym działaniem jakiejkolwiek witryny lub aplikacji, stanowi naruszenie Regulaminu i może stanowić naruszenie lub złamanie obowiązujących przepisów prawa.

§9 Odpowiedzialność

1. Użytkownik korzysta z Serwisu i Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wobec czego odpowiedzialność Operatora za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu i Aplikacji, w szczególności brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie. Odpowiedzialność Operatora względem Użytkownika posiadającego status Przedsiębiorcy, u którego powstała szkoda w związku z korzystaniem z Serwisu i/lub Aplikacji i/lub w związku ze świadczonymi Usługami na podstawie odrębnej umowy nie obejmuje utraconych korzyści i ograniczona jest wyłącznie do szkody rzeczywistej w maksymalnej wysokości 1000 $ (słownie: jeden tysiąc dolarów).
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu i Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek podania przez Użytkownika Serwisu nieprawdziwych danych i informacji.
3. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu i Aplikacji, zapewniając jej prawidłowe działanie, nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich Usług Serwisu i Aplikacji, jak również ich bezbłędnego lub bezawaryjnego działania.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom, korzystanie z Serwisu i Aplikacji. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą jakość oraz wydajność Serwisu i Aplikacji.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działaniu Serwisu i Aplikacji spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności koniecznością jej konserwacji, nienależytą, jakością połączenia Internetowego, uszkodzeniem lub wadą urządzeń telekomunikacyjnych, awarią sieci telekomunikacyjnej, bądź działaniem osób trzecich
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub jakość usług świadczonych przez osoby trzecie, lub inne podmioty zaangażowane w tworzenie lub dostarczanie usług. Operator zwalania się w najszerszym możliwym przez prawo zakresie od wszystkich roszczeń, szkód, strat, wydatków lub odpowiedzialności, które mogą powstać lub wynikać w związku z usługami świadczonymi przez w/w podmioty.
7. Operator oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu i Aplikacji, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania wprowadzonych danych przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
8. Użytkownik i/lub Organizator Kampanii ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu czy regulaminów Kampanii.
9. Organizator Kampanii ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizację Kampanii i jej prawidłowy przebieg, w tym m.in. za uzyskanie odpowiednich zezwoleń wymaganych przepisami prawa czy organizacji loterii promocyjnej.
10. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Użytkownikiem i jakąkolwiek osobą trzecią, w związku z korzystaniem z Usług, Użytkownik zwolni Aribo ( w tym urzędników, dyrektorów, agentów, spółki zależne, pracowników, współpracowników Aribo) z wszelkich roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wtórnych) wynikających z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych.

§10 Zakazy i ograniczenia związane z organizacją Kampanii

1. Zabrania się organizowania Kampanii, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu Graczy w szczególności zabrania się Organizatorom Kampanii:

1) umieszczania obiektów AR w miejscach, do których Gracz nie może bezpiecznie dotrzeć (np. na środku ruchliwej drogi, na jeziorze, rzece, na skraju mostu, na skraju zapór wodnych, na placu budowy itp.);
2) umieszczania specjalnych znaczników w miejscach, do których Gracz nie może bezpiecznie dotrzeć, aby je zeskanować (np. na środku ruchliwej drogi, na jeziorze, rzece, na brzegu mostu, na brzegu zapór rzecznych, na placu budowy, na dachach budynków itp.);
3) umieszczania dodatkowych obiektów AR lub obiektów rzeczywistych, markerów w miejscach, do których Gracz nie może bezpiecznie dotrzeć, aby je zeskanować (np. na środku ruchliwej drogi, na jeziorze, rzece, brzegu mostu, krawędzi zapór rzecznych, placu budowy, dachów budynków itp.);
4) umieszczania obiektów AR lub obiektów rzeczywistych w jakiejkolwiek nieruchomości lub lokalizacji, co do której nie ma tytułu prawnego lub stosownego pozwolenia;
5) dołączać do Kampanii zadań, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa innych osób lub są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, w tym mogące spowodować zniszczenie lub utratę czyjegoś mienia.

2. Niedozwolone jest nękanie, grożenie innym Użytkownikom, a także inne zachowanie, które mogłoby w inny sposób naruszać prawa osób trzecich.
3. Zabronione jest:

1) wyłudzanie dostępu do jakiejkolwiek nieruchomości lub miejsca, do którego Użytkownik nie ma prawa lub pozwolenia na przebywanie,
2) bezprawne naruszanie własności osób trzecich,
3) angażowanie w jakiekolwiek działania, które mogą skutkować obrażeniami ciała, śmiercią, uszkodzeniem mienia Użytkownika lub innych osób trzecich, utrudnieniami lub odpowiedzialnością jakiegokolwiek rodzaju.

4. Wszelkie Oszustwa Użytkowników są zabronione. Oszustwo obejmuje, ale nie ogranicza się do jednego z następujących zachowań, dokonywane we własnym imieniu lub w imieniu innych osób:

1) uzyskiwanie dostępu do Usług w sposób nieuprawniony (w tym korzystanie ze zmodyfikowanego lub nieoficjalnego oprogramowania osób trzecich);
2) granie wieloma Kontami w tej samej kampanii;
3) udostępnianie Konta osobom trzecim (z wyjątkiem kont firmowych);
4) używanie dowolnych technik do zmiany lub fałszowania czasu pracy urządzenia Użytkownika;
5) stosowanie dowolnych technik do zmiany lub fałszowania lokalizacji urządzenia (np. poprzez spoofing GPS);
6) stosowanie dowolnych technik do zmiany lub fałszowania rankingu kampanii lub ilości punktów w portfelu;
7) sprzedaż Konta, kodów QR, punktów zdobytych w Kampanii;
8) utrudnianie przejścia Kampanii innym Graczom poprzez niszczenie lub umieszczenie w innym miejscu – rzeczywistych materiałów, które zostały wykorzystane w Kampanii – m.in. takich jak postacie, przedmioty, markery, informacje w formie papierowej itp.
9) ujawnienie informacji o Kampanii przez pracowników lub współpracowników Organizatora Kampanii, które mogą mieć wpływ na jej przebieg;

5. Operator może stosować wszelkie zgodne z prawem mechanizmy wykrywania i reagowania na oszustwa, nadużycia i inne zachowania zabronione na mocy niniejszego Regulaminu, w tym sprawdzanie urządzenia Użytkownika pod kątem istnienia wyzysku lub hakowania i/lub nieautoryzowanego oprogramowania.
6. W przypadku wykrycia Oszustwa lub próby Oszustwa Konto Użytkownika zostaje natychmiast zamknięte – w przypadku posiadania dodatkowych Kont przez Użytkownika, również te Konta zostają zamknięte.
7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik, popełnił lub próbował popełnić jakiekolwiek Oszustwo lub utrudniał grę innym Użytkownikom biorącym udział w Kampanii – traci wszystkie zgromadzone punkty i/lub zdobyte nagrody.
8. Operator niezwłocznie informuje Organizatora Kampanii i/lub inne organy, o wykrytym Oszustwie lub próbie Oszustwa.

§11 Organizowanie Kampanii

1. Organizator Kampanii zobowiązany jest spełniać wszystkie warunki wymagane przepisami prawa, które są niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia Kampanii. Operator udostępnia wyłącznie narzędzie, które umożliwia przeprowadzenie Kampanii.
2. Organizator Kampanii odpowiada i jest zobowiązany m.in. do:

1) przygotowania regulaminu Kampanii zgodnie z przepisami prawa;
2) zgłoszenia Kampanii właściwym organom prawnym i uzyskanie stosownych zezwoleń oraz wniesienia wymaganych opłat – w szczególności ma to zastosowanie do loterii promocyjnych;
3) ogłoszenia Kampanii;
4) czuwania nad przestrzeganiem regulaminu Kampanii przez Użytkowników biorących udział w Kampanii;
5) organizacji Kampanii zgodnie z przepisami obowiązującego prawa na danym terytorium;
6) rozpatrywania wszelkich skarg i reklamacji od Użytkowników Kampanii;
7) informowania o wszelkich naruszeniach Regulaminu, a w szczególności dotyczących Oszustw;
8) dostarczenia niezbędnych materiałów, treści i informacji oraz nagród, jeżeli jest to Kampania z nagrodami.

3. Organizator Kampanii może stworzyć własne obiekty AR dla danej Kampanii lub korzystać z obiektów udostępnionych przez Operatora. W przypadku stworzenia obiektu AR przez Organizatora, obiekt jest jego własnością i nikt inny nie może go wykorzystać w Kampanii, chyba, że uzyska stosowną zgodę.
4. Organizacja Kampanii w niektórych miejscach może podlegać dodatkowym obostrzeniom prawnym, do których zobowiązany jest się stosować Organizator Kampanii.
5. W przypadku Kampanii w ramach, której organizowany jest konkurs – zastosowanie do niego mają przepisy Kodeksu cywilnego (art. 919 i n. K.c.), w przypadku loterii promocyjnej – zastosowanie ma ustawa z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.0.847 t.j.).
6. Kampania nie może naruszać postanowień Regulaminu ani jakichkolwiek przepisów prawa, a także nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami. Kampania nie może dyskryminować Użytkownika ze względu na jego pochodzenie, kolor skóry, religie, płeć czy ze względu na wyznawane poglądy polityczne. W przypadku próby obejścia prawa lub złamania postanowień niniejszego Regulaminu, Operator może natychmiast wstrzymać Kampanie lub zaprzestać świadczenia Usług a także rozwiązać umowę, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Operatora Kampanii.
7. W przypadku zakończenia Kampanii lub wcześniejszego rozwiązania umowy, Operator przeniesie wszelkie treści, materiały, zdjęcia, filmy, dokumenty, w tym obiekty AR wgrane stworzone podczas danej Kampanii i inne z tym związane prawa na Organizatora Kampanii najpóźniej w ciągu _____ dni od zdarzenia o którym mowa powyżej. Operator następnie usuwa wszystkie treści, materiały i inne, które zostały wgrane przez Użytkowników za pomocą Serwisu i Aplikacji.

§12 Rodzaje Kampanii

1. Za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji można organizować, dwa rodzaje Kampanii:

1) Bez nagrody – są to Kampanie tworzone tylko dla zabawy lub edukacji na temat danej firmy lub stworzonego produktu w innowacyjny sposób. Kampanię można przeprowadzić także w celu budowania świadomości i lojalności wobec marki;
2) Z nagrodą – cel tych Kampanii ma na celu zabawę, zaangażowanie i edukację. Kampanie z nagrodą dostarczają więcej emocji, ponieważ nagrody i konkurencja ze strony innych Użytkowników są przyznawane w czasie rzeczywistym. Są to Kampanie, które pomagają budować świadomość i lojalność wobec marki.

2. Dodatkowo, Kampanie mogą zawierać zadania, za które uczestnik otrzymuje dodatkowe punkty lojalnościowe – jeśli zadanie zostało wykonane prawidłowo. Punkty te mogą być zamienne na drobne prezenty, które są sponsorowane przez Organizatora Kampanii, jest to forma gratyfikacji za lojalność. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych z tym kosztów.
3. W Aplikacji nie ma opcji zakupu prezentów lojalnościowych. (prezenty lojalnościowe można tylko i wyłącznie nabyć za zgormadzone punkty lojalnościowe )

§13 Zwycięscy i rankingi

1. Kampanie, w których przyznawane są nagrody, mogą być oparte na rankingu Kampanii.
2. Organizator kampanii ma możliwość ustalenia jednego z 3 typów rankingów dla danej kampanii

• ranking oparty o czas – zależny od czasu ukończenia kampanii
• ranking oparty o punkty STARS – zależny od ilości zdobytych punktów STARS za poprawne wykonanie zadań
• ranking oparty o punkty STARS- zależny zarówno od szybkości wykonania zadań jak i poprawności ich wykonania ocenianej za pomocą punktów STARS

3. W rankingu pojawią się tylko Użytkownicy, którzy dobrze wykonali zadanie związane z Kampanią. Jeśli Użytkownik nie zaliczy jednego lub kilku zadań, nie zostanie udostępniony w rankingu, ponieważ nie spełnił podstawowych kryteriów, za które ma zostać nagrodzony.

§14 Nagrody

1. Poniższe zasady mają zastosowanie tylko do Kampanii z nagrodą.
2. W przypadku Kampanii z nagrodą, sponsorem nagrody jest Organizator Kampanii.
3. Organizator Kampanii w regulaminie danej Kampanii ustala: liczbę zwycięzców, rodzaje nagród, czas i miejsce odbioru.
4. Użytkownik zobowiązany jest przed przystąpieniem do Kampanii zapoznać się z regulaminem danej Kampanii i go zaakceptować.
5. Udział w takiej Kampanii odbywa się z własnej woli Użytkownika.
6. Każdy Użytkownik po zakończeniu Kampanii otrzymuje swój unikalny kod QR zawierający informacje o swoich wynikach i aktualnym miejscu w rankingu.
7. Kody QR są widoczne w Aplikacji, w spisie po zakończeniu konkretnej Kampanii.
8. Po zakończeniu Kampanii i zamknięciu rankingu tylko kody QR zwycięzców uprawniają ich do otrzymania nagrody.
9. Nagrodę można odebrać po zakończeniu Kampanii i oficjalnym ogłoszeniu jej wyników,
tylko i wyłącznie przez osobę upoważnioną do otrzymania nagrody – posiadającą unikalny kod QR widoczny w Aplikacji. Nagrodę odbiera się w miejscu i czasie określonym w regulaminie danej Kampanii. Odbiór nagród jest możliwy do dnia określonego przez Organizatora Kampanii w regulaminie danej Kampanii, po tym terminie odbiór nagrody będzie niemożliwy.
9. Do odbioru nagrody może być wymagany akceptowalny dowód tożsamości, na przykład prawo jazdy lub paszport, zawierający takie samo imię i nazwisko, jak te podane przy wcześniejszej rejestracji.
10. Uprawnionym do posiadania kodu QR oraz uprawnień z tym związanych jest wyłącznie Użytkownik, który brał udział w Kampanii. Kodów QR nie można sprzedaż lub przekazać innej osobie. Kody QR, które zostały skradzione, utracone, przekazane innej nieuprawnionej osobie są nieważne.
§ 14 Portfel
1. W Aplikacji możliwe jest zbieranie punktów lojalnościowych przyznawanych za udział w Kampaniach. To, czy Kampania posiada punkty lojalnościowe i ile z nich będzie dostępnych, opisane jest w regulaminie danej Kampanii.
2. Punktów lojalnościowych nie można kupić. Można je tylko zdobyć za udział w Kampanii zgodnie z zasadami tej Kampanii.
3. Punkty lojalnościowe nie mogą być przenoszone ani sprzedane innemu Użytkownikowi.
4. Użytkownik może wymienić punkty lojalnościowe na małe prezenty lojalnościowe.
5. Punkty można wymieniać tylko na prezenty udostępnione przez Organizatora Kampanii.
6. Prezenty lojalnościowe można nabywać tylko za punkty lojalnościowe. Nie można kupić prezentów lojalnościowych.
7. Prezenty lojalnościowe widoczne są w aplikacji, wraz z informacją ile punktów lojalnościowych potrzeba aby otrzymać taki prezent.
8. Organizator Kampanii decyduje o ilości, rodzaju, wartości dostępnych Prezentów Lojalnościowych dla Konsumentów w aplikacji. Organizator Kampanii ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone informacje na temat prezentów lojalnościowych oraz za dostarczenie tych prezentów Konsumentowi na podstawie zawartej transakcji wymiany w aplikacji ARIBO.

§15 Zadania w ramach Kampanii

1. Kampania może składać się z jednego lub większej ilości zadań, tworzących skrypt.
2. Każde zadanie może mieć wyznaczone limity czasowe (np.: 1 minuta na odpowiedź na pytanie).
3. Każde zadanie ma ustalone parametry pozwalające ocenić poprawność wykonania (np. quiz musi zawierać 3 poprawne odpowiedzi na 5 pytań, aby go zliczyć)
4. Za każde zadanie organizator kampanii może przyznać:
– punkty lojalnościowe
– punkty STARS
– odznaki i trofea
Organizator może używać różnych kombinacji tych elementów. Organizator może również przyznawać bonusy w postaci punktów lojalnościowych lub punktów STARS za zadania.
5. Organizator kampanii decyduje o tym czy i jakie limity czasowe użyje w zadaniach.
6. Organizator kampanii ustala parametry zaliczenia danego zadania
7. Organizator kampanii decyduje o miejscu realizacji zadania ( np. dane zadanie może wymagać pojawienia się w konkretnym miejscu)
8. Organizator może dopuścić aby Konsument dokończył kampanię, pomimo niepoprawnego wykonania zadania. W tym momencie konsument dostaje informację, że może kontynuować grę jednak ze względu na brak spełnionych wymagań minimalnych zaliczenia zadania, nie będzie ujęty w rankingu i nie może ubiegać się o nagrody ( jeśli takie są wyznaczone dla tej kampanii).
9. Organizator może ustalić, iż nie wykonanie danego zadania przez Konsumenta uniemożliwia dalszą kontynuację gry. Gra zostaje zakończona bez możliwości wznowienia.
10. Istnieje wiele możliwości aranżacji Kampanii na podstawie zadań. Niektóre zadania mogą być wykorzystywane w Kampanii więcej niż jeden raz, z tym zastrzeżeniem, że treść, polecenie zadania może być inna (np. może być zadanie wykonania 2 różnych zdjęć).

§16 Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

1. Aribo przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu i Aplikacji i do ich poszczególnych elementów, wobec czego korzystanie z Serwisu i Aplikacji w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Użytkownika wobec Aribo.
2. W przypadku naruszenia praw osób trzecich na skutek działania Użytkownika, Operator – na wezwanie uprawnionych organów (np. Sąd Powszechny) – zobowiązany jest do ujawnienia i przekazania wszystkich informacji na temat Użytkowników dokonujących naruszeń.
3. Pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, Aribo udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszonej, licencji na pobieranie i instalowanie kopii Aplikacji na urządzeniu przenośnym, na uruchamianie takiej kopii Aplikacji, a także na pobieranie, wyświetlanie i używanie Zawartości Usług, wyłącznie na użytek własny.
4. Aribo zastrzega sobie wszelkie prawa do Serwisu i Aplikacji, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszego Regulaminu.
5. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym Regulaminie lub zgodnie z obowiązującym prawem, zabrania się Użytkownikowi:

1) kopiować, modyfikować lub tworzyć dzieła pochodne w oparciu o Serwis i Aplikacje;
2) dystrybuować, przekazywać, udzielać sublicencji, dzierżawić, pożyczać lub wynajmować dostęp do Aplikacji osobom trzecim;
3) inżynierii wstecznej, dekompilacji lub demontażu Serwisu i Aplikacji;
4) udostępniać funkcjonalność Serwisu i Aplikacji osobom trzecim za pomocą jakichkolwiek środków.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi i Zawartość jest chroniona prawami autorskimi, prawami własności przemysłowej i innymi prawami obowiązującymi na danym terytorium. Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać, nie zmieniać ani nie zasłaniać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych, znakach usługowych lub innych informacjach o prawach własności włączonych do Usług lub Zawartości lub im towarzyszących.
7. Aribo nie rości sobie praw własności do Zawartości Użytkownika, a niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw, które Użytkownik posiada w stosunku co do Zawartości Użytkownika.

§17 Prawa własności intelektualnej i przemysłowej Użytkownika

1. Zawartość dodawana przez Użytkownika w Serwisie i Aplikacji, bądź przekazywana w dowolny sposób Aribo, w tym w szczególności w ramach konta, może stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) lub prawa własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 3 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 776) .
2. Użytkownik z chwilą zamieszczenie w Serwisie i Aplikacji lub poprzez inne udostepnienie Aribo Zawartości Użytkownika, oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich (w szczególności majątkowych) i/lub praw własności przemysłowej do tych elementów lub posiada licencję pozwalającą mu na udostępnianie tych elementów i udzielanie dalszych sublicencji. Użytkownik z chwilą przekazania elementów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, udziela Aribo nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas trwania Umowy z możliwością jej przedłużenia, licencji na korzystanie z Zawartości Użytkownika, wraz z prawem do udzielania sublicencji (dalej zwanej: „Licencją”).
3. Użytkownik udziela Aribo Licencji na następujących polach eksploatacji:

1) eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w mediach społecznościowych, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów i/lub transmisji telewizyjnych;
2) utrwalanie, obrót nośnikami oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechniania, w tym prawo do produkcji lub zamówienia produkcji jakiegokolwiek nowego produktu lub Usługi z Zawartości Użytkownika, odtworzonego w obecnej formie lub zmodyfikowanego przez Aribo lub przez jakąkolwiek wybrany przez niego podmiot trzeci;
3) wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet;
4) wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych;
5) wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby demonstracji, reklamy lub promocji;
6) publiczne i prywatne wyświetlenie i rozpowszechnianie w dowolnej formie;
7) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);
8) kopiowania, modyfikowania.

4. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ani jego Zawartość Użytkownika, ani wykorzystanie i dostarczenie Zawartości Użytkownika, ani jakiekolwiek wykorzystanie przez Aribo nie naruszy Regulaminu, nie będzie sprzeczne z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego ani nie naruszy obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa własności intelektualnej osób trzecich, prawa własności przemysłowej, dóbr osobistych, praw do wizerunku czy prawa do prywatności.
5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za całą swoją Zawartość Użytkownika.
6. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał swoich praw osobistych (lub równoważnych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa), takich jak prawo do bycia zidentyfikowanym jako autor jakiejkolwiek zawartości użytkownika, przeciwko Aribo lub jakiejkolwiek stronie trzeciej wyznaczonej przez Aribo.

§18 Feedback

Użytkownik może zgłaszać uwagi, komentarze i sugestie dotyczące świadczonych Usług przez Operatora dalej, jako „Informacje zwrotne”, kontaktując się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych lub kanałów wsparcia, w tym przesyłanych na adres e-mail admin@myaribo.com . Informacje zwrotne stanowią formę Zawartości Użytkownika, która nie jest publikowana w Serwisie i Aplikacji. Wyjątek stanowi recenzja serwisu i aplikacji w takich kanałach jak Google Play, Apple Store, Facebook, czy za pomocą formularza oceny w aplikacji (oceń aplikację) .

§19 Treści osób trzecich, linki w Serwisie i Aplikacji

1. W Serwisie i Aplikacji mogą zostać umieszczone linki (łącza) do stron internetowych lub zasobów osób trzecich. Użytkownik po przekierowaniu na takie strony zobowiązany jest zapoznać się z dostępnym tam Regulaminem i Polityką Prywatności.
2. Kampanie organizowane przez Użytkowników posiadających status Przedsiębiorcy będą zawierać ich logo i inne materiały marketingowe, treści, zdjęcia, filmy itp. Aribo dostarcza je tylko w ramach świadczonej Usługi na rzecz Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za treści, produkty lub usługi znajdujące się na tych stronach internetowych lub zasobach, ani za łącza wyświetlane na takich stronach internetowych.
3. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta ze stron internetowych lub zasobów stron trzecich.

§20 Aplikacja

1. Użytkownik oprócz korzystania z Serwisu może korzystać z Aplikacji.
2. Aplikacja dostępna jest dla Użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych spełniających wymagania techniczne, na które osoby te pobiorą Aplikację ze sklepu internetowego Google Play lub Apple Store, a kolejno zainstalują ją oraz prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
3. Urządzenie mobilne, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego, dostępne pod adresem www.aribo.app/suporteddeivices.
4. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia aktualizacji Aplikacji. Aktualizacja Aplikacji nastąpi przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji po jej wprowadzeniu. W przypadku aktualizacji systemów operacyjnych przez ich dostawców, Operator zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzenia aktualizacji Aplikacji.
5. Instalacja Aplikacji jest bezpłatna. Nie pobieramy opłat za korzystanie z żadnych funkcji dostępnych w Aplikacji, z zastrzeżeniem ust. 8.
6. W Aplikacji nie ma opcji zakupu.
7. Operator nie gromadzi ani nie przechowuje danych karty kredytowej/numeru konta bankowego w Aplikacji. Jeżeli Użytkownik zauważył taką próbę, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić to Operatorowi, ponieważ jest to działanie nieautoryzowane i próba wymuszenia danych oraz próba włamania się do naszej aplikacji
8. Udział w niektórych Kampaniach może wiązać się z pewnymi kosztami, które nie są zależne od Aribo. Takie sytuacje mogą obejmować udział w Kampanii organizowanej podczas zamkniętych wstępów, na które należy zakupić bilet wstępu. Uczestnictwo w takim wydarzeniu odbywa się z własnej woli Użytkownika. Aribo nie jest odpowiedzialny za takie koszty i nie przyjmuje wpłat na własny rachunek bankowy. Jeżeli Użytkownik chce wziąć udział w takiej Kampanii, zobowiązany jest zakupić bilet wstępu bezpośrednio u Organizatora Kampanii. Warunki dotyczące sposobu zakupu i wysokość ceny biletu wstępu określa regulamin Kampanii. Aribo nigdy nie pośredniczy w zakupie biletów.

§21  Programy testowe

1. Aribo może zaoferować Użytkownikowi wcześniejszy dostęp do niektórych aplikacji mobilnych, (dalej jako „Oprogramowanie Beta”) w celu umożliwienia Użytkownikowi przetestowania i dostarczenia informacji zwrotnych na temat Oprogramowania Beta jako części programu testowego, (dalej jako „Program testowy”).
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie funkcje produktu lub treści, dokumentacja gry, materiały promocyjne i/lub wszelkie inne informacje, które Aribo może dostarczyć Użytkownikowi w związku z Programem testowym, (dalej jako „Materiały testowe”) Oprogramowaniem Beta, jak również wszystko inne związane z Oprogramowaniem Beta jest wyłączną własnością intelektualną Aribo.
3. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Oprogramowanie Beta może zawierać pewne błędy, pomyłki itp., za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

§22 Zrzeczenie się gwarancji

1. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Usługi są dostarczane „takie, jakie są”, bez jakiejkolwiek gwarancji.
2. Bez ograniczenia powyższego zrzekamy się wszelkich gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, spokojnej zabawy lub nienaruszalności oraz wszelkich gwarancji wynikających z przebiegu handlu lub korzystania z handlu. Nie dajemy żadnej gwarancji, że usługi spełnią wymagania Użytkownika lub będą dostępne w sposób nieprzerwany, bezpieczny i wolny od błędów. Operator nie daje żadnej gwarancji, co do jakości dokładności, aktualności, prawdziwości, kompletności lub wiarygodności jakichkolwiek treści.
3. Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z komunikacją online lub offline oraz interakcjami z innymi Użytkownikami Usług oraz z innymi osobami, z którymi komunikuje się lub współdziała w wyniku korzystania z Serwisu i Aplikacji.
4. Operator nie wyświetla ani nie pyta Użytkowników Serwisu i Aplikacji, w jakim celu korzystają z Usług.
5. Operator nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień co do zachowania Użytkowników korzystających z Usług.
6. Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich środków ostrożności we wszystkich kontaktach i interakcjach z innymi Użytkownikami, którzy korzystają z Usług oraz z innymi osobami z którymi komunikuje się lub wchodzi w interakcję w wyniku korzystania z Usług, w szczególności, jeśli zdecyduje się na spotkanie w trybie offline lub osobiście.

§23 Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.).
2. Serwis i Aplikacja pełnią charakter bazy danych, jednak w Serwisie i Aplikacji mogą być udostępniane Kampanie, które są organizowane przez Organizatorów Kampanii pozostających w stosunkach handlowych z Operatorem, w tym Użytkowników posiadających aktywne Konto Firmowe. Dostępna baza danych podlega ochronie zgodnie z ustawą o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.2019.2134).
3. W przypadku zaistnienia sporu Użytkownik i Operator zobowiązują się dążyć do załatwienia sporu w sposób polubowny. W przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia ewentualne spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu i Aplikacji rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora i podlegają prawu polskiemu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego właściwy będzie sąd według właściwości ogólnej.
4. Platforma rozwiązywania sporów online Komisji Europejskiej jest dostępna pod następującym linkiem https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_pl

§24 Rozdzielność

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie wyegzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, a pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaną w pełnej mocy.
2. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, na rzecz osób trzecich bez uprzedniej wyraźnej zgody Operatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Operator jest uprawniony do przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części, na rzecz osób trzecich bez uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§25 Siła Wyższa

Operator, Użytkownik ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie Usług lub Zawartości za pośrednictwem Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, obrażenia, niewykonanie lub opóźnienie w wynikające z siły wyższej, w tym szczególności: warunków atmosferycznych, pożaru, powodzi, aktów terroru lub ataku wroga zagranicznego, awarii satelity lub sieci, nakazu lub regulacji rządowych, epidemii i/lub pandemii lub jakiejkolwiek innej przyczyny pozostającej poza jego kontrolą.

§26 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu i Aplikacji należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@myaribo.com
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę i model urządzenia, na którym wystąpił problem z funkcjonowaniem Serwisu i Aplikacji, a także nazwę i wersję systemu operacyjnego na nim zainstalowanego, jak również krótki opis problematycznej sytuacji.
3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania reklamacji. Operator poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
4. Reklamacje i zastrzeżenia związane z Kampanią należy bezpośrednio składać do Operatora Kampanii, na warunkach i zasadach określonych w regulaminie Kampanii.

§27 Zmiana Regulaminu i ogłoszenia

1. Aribo może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Aribo) lub technicznych (modernizacja Serwisu i Aplikacji, zmiana sposobu funkcjonowania Serwisu). Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto Użytkownika na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje również w komunikacie wyświetlanym na Serwisu i Aplikacji, na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres admin@myaribo.com. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest tożsama z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik przed upływem terminu wskazanego powyżej nie złoży oświadczenia o odmowie akceptacji, uważa się, że zaakceptował zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń z chwilą upływu tego terminu.
2. W przypadku powiadomień wysyłanych pocztą elektroniczną, data otrzymania będzie uważana za datę wysłania takiego powiadomienia na adres e-mail na które zarejestrowane jest Konto Użytkownika.

§28 Apple Store

Sklep Apple Store nie jest sponsorem żadnego z konkursów czy Kampanii lub loterii wykonanych, realizowanych w Serwisie i/lub Aplikacji. Apple Store nie uczestniczy w żaden sposób w działalności lub usługach świadczonych przez Aribo.

§29 Zrzeczenie się

Niewyegzekwowanie przez Aribo jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie będzie uznawane za zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia będzie skuteczne tylko wtedy, gdy będzie miało formę pisemną i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela Aribo. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, skorzystanie przez którąkolwiek ze stron ze środków zaradczych przysługujących jej na mocy niniejszego Regulaminu nie będzie miało wpływu na inne środki zaradcze przysługujące jej na mocy niniejszego Regulaminu lub na mocy obowiązujących przepisów prawa.

§30 Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu lub Usług, prosimy o kontakt z nami pod adresem admin@myaribo.com.

Join the Fun!

DOWNLOAD ARIBO MOBILE APP

Google Play
App Store